S.V. Engineering & Supply Company Limited.

บริษัท เอส.วี. เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

BOOSTER PUMP – ระบบรักษาแรงดันคงที่
หลักในการทำงาน ของระบบ Booster Pump คือ การรักษาแรงดันภายในระบบ ให้มีความคงที่
สม่ำเสมอ โดยอาศัยการทำงานของสวิทย์แรงดัน (Pressure Switch) เป็นตัวตัดต่อการทำงาน
หรือ แบบสัญญาณต่อเนื่องก็จะใช้ Pressure Transmiter (Analog Control)
การทำงานระบบ Booster Pump ที่นิยมกันจะเป็นแบบ ปั๊มสูบน้ำจำนวนสองตัว ทำงานสลับกัน
และเสริมช่วย(Alternate/Parallel)เมื่อแรงดัน ตกลงมากกว่าปกติ ตามปริมาณการใช้น้ำที่มากขึ้น
ในระบบแรงดัน จำเป็นที่จะต้องใช้ถังแรงดันแบบมีไส้ยาง(Pressure Diaphragm Tank)
เพื่อลดการทำงานปั๊มน้ำ อีกทั้งน้ำที่จ่ายในระบบจะมีความสมดุลมากขึ้น
ในปัจจุบัน ระบบแรงดันแบบ Booster Pump ได้มีการนำอินเวอร์เตอร์(Inverter)เข้ามาใช้แทน
การจ่ายไฟ แบบ Direct On Line ซึ่งจะช่วย ยืดอายุของปั๊มน้ำ ได้นานมากขึ้น 


Training Booster Pump [Compatibility Mode]

 

ชุดปั๊มแรงดันสูงสำหรับงานก่อสร้าง

 

แบบ 2 ปั๊ม

 

แบบ 3 ปั๊ม